Vana Vana Song Lyrics – Donga Dongadi Movie

Also, Read: Bus Stande Bus Stande Song Lyrics

Vana Vana Song Lyrics in Telugu

వయసేమో పదహారు పరిగెత్తేసెలయేరు పరువాల సిత్రా లు పడుచోళ్ళ ఆత్రాలు
నిదరోని నేత్రా లు నిలువెలలా గాత్రా లు మతిపో యేఅందరలు శతకోటిదండరలు
వాన వాన వలా పప తిరుగుదరమిల నింగినేల హరివిల్లాకలుపుదరమిల
మబ్ుులలా హంస లలగ మల్ా లలా మంచులలగ కనుులలా సిగుు లలగా వెనెులలా ముగుు లలగ
దోసిటలా చినుకు లలగ వాకిటలా తులసిలలగ వరిచతలల గువవ లలగ పెదవులలా నవువ లలగ
మనమంత్ర గంతులలడుదరం సిరిమువెవవ చిందులలడుదరం
సరదరగా ఆటలలడుదరం పరువాల పాట పాడుదరం

వాన వాన వలా పప తిరుగుదరమిలల నింగినేల హరివిల్లాకలుపుధరమిలల
తుళ్ళళపడతఈడులల తుమమ చెటటు నీడలల చెమమ చెకక ఆటలలడుదరం
పొ దుు పొ డుపు వేళ్లల అతేమడుగు వాగులల ఆదమరిచి ఈదులలడుదరం
పకికంటిలలన కురాా ణ్ణికదుపుదరమ ఆహ ఆహ ఆహ ఆ
పకికంటిలలన కురాా ణ్ణికదుపుదరమ మలటలత్ో మలయ చతసికథరకళ్ళ ఆడిదరు మ
గుండాంగా తిపిపదరు మ గుంజీలే తీయదరు మ గుండాంగా తిపిపదరు మ గుంజీలే తీయదరు మ
వాన వాన వలా పప తిరుగుదరమిలల నింగినేల హరివిల్లాకలుపుదరమిలల
గడిివాము చరటటగా లంక చుటుఘలటటగా గుపుప గుపుప మంటూ లలగుదరం
ఊరిపెదుగుటటు గా రంగిత్ోటిపచిిగా కులుకుతును మలట చరటటదరం
కోవెలలా చతరికోలలట మలడెదరా మ టింక టికరిటింక హేటింక టక ఆహ

కోవెలలా చతరికోలలట మలడెదరా మ వీధులలా చతరిమనం వసంత్రలు ఆడతదరా మల
వొయలారం ఒలికిదరు మ సంగీతం పలికిదరు మల వొయలారం ఒలికిదరు మ సంగీతం పలికిదరా మల
వాన వాన వలా పప తిరుగుదరమిలల నింగినేల హరివిల్లాకలుపుదరమిలల
ఒహొహొ మబ్ుులలా హంస లలగ మల్ా లలా మంచులలగ కనుులలా సిగుు లలగా వెనెులలా ముగుు లలగ

దోసిటలా చినుకు లలగ వాకిటలా తులసిలలగ వరిచతలల గువవ లలగ పెదవులలా నవువ లలగ
మనమంత్ర గంతులలడుదరం సిరిమువెవవ చిందులలడుదరం సరదరగా ఆటలలడుదరం పరువాల పాట పాడుదరం

Click here for the details of :

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *